NAJJAČA MOLITVA MAJKE ZA NJENU DECU: Ovo svaka žena treba da izgovori pred spavanje

Majčina ljubav je živa sila koja može da stvara čuda, a ujedinjena sa iskrenom molitvom jača je od svakog zla

Donosimo vam reči najjače molitve, molitve majke za njenu decu:

!Oče sveti, Besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrišeno Ti se molim za decu koju Si mi podario da rodim.

Sačuvaj ih u Tvojoj milosti i svetosti, da bi se Tvoje Ime proslavljalo u njima.

Uputi me Tvojom milošću, kako da ih podignem za slavljenje Tvoga Svetog Imena, a na korist ostalih ljudi.

Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to – O Gospode, prosveti razum moje dece Tvojom Premudrošću, da nauče dušom i mišlju da Tebe vole.

Usadi u srca njihova stah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez gresnosti.

Ukrasi duše njihove čistotom, dobrotom, poniznošću marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom.

Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži.

Blagoslovi moju decu, da bi mogli napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod Tvojom zaštitom, a u ljubavi poštenih ljudi.

Neka bi njihovi Anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta i od zamki nečistih duhova.

A kad moja deca pogreše pred Tobom, ne oreni Svoje Lice od njih, nego, prema tvome velikom Milosrđu budi milostiv i njima, jer Ti si jedini koji čistiš ljude od svakog greha.

Nagradi moju decu svim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje.

Sačuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane života njihovog.

O, Dobri Gospode, ja Ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece.

Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred Tebe u dan Strašnog Suda Tvoga, i da Ti bez staha kažem: Evo me Gospode, sa decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam Tvoje najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sve dok traje ovog sveta AMIN.

Devojka, Žena, Crkva, Sveća, Molitva
foto: Shutterstock

Bože, Tvorče svih stvari!

Dodajući milosti milost, Ti si me učinio dostojnom da budem majka porodice; blagost Tvoja podarila mi je decu, i ja se usuđujem da kažem: oni su Tvoja deca! Jer si im Ti darovao život, oživeo ih besmrtnom dušom, preporodio ih krštenjem za život, koji je u skladu sa Tvojom voljom, usvojio si ih i primio u nedra Svoje Crkve.

Gospode! Sačuvaj ih u blagodatnom stanju do kraja života, udostoj ih da budu pričasnici tajni Tvog zaveta.

Osvetljuj ih Tvojom istinom.

Neka je sveto u njima i kroz njih sveto Ime Tvoje!

Pošalji mi Tvoju blagodatnu pomoć u njihovom vaspitanju za slavu Imena Tvog i za korist bližnjih!

Daruj mi za to načine, strpljenje i snagu!

Nauči me da usadim u njihovo srce koren istinske mudrosti – Tvoj strah!

Ozari ih svetlošću Tvoje premudrosti, koja upravlja kosmosom!

Da Te zavole svom dušom i mišlju svojom.

Da se priljube uz Tebe svim srcem i celog svog života da se plaše reči Tvojih!

Daruj mi razum da ih uverim da se istinski život sastoji od poštovanja Tvojih zapovesti.

Da rad, koji se učvršćuje pobožnošću, pruža u ovom životu ono što im treba, a u večnosti, neizrečeno blaženstvo.

Otkrij im razumevanje Tvog zakona!

Neka do kraja svojih dana rade u osećanju Tvoje svudaprisutnosti!

Usadi u njihovo srce prezir i gnušanje prema svakom bezakonju.

Neka budu neporočni na putevima Tvojim.

Žena, Molitva, Crkva
foto: Shutterstock

Da imaju na umu uvek da si Ti, Sveblagi Bože, Revnitelj zakona i pravde Tvoje.

Sačuvaj ih u celomudrenosti i strahopoštovanju prema imenu Tvom!

Da ne sramote Crkvu Tvoju svojim ponašanjem, nego da žive po njenim uputstvima!

Daj im poleta u želji za korisnim učenjem i učini ih sposobnim za svako dobro delo!

Da steknu pravu predstavu o onim predmetima, čiji su podaci neophodni za njihov položaj; da se prosvetle znanjima blagotvornim za ljudski rod.

Gospode! Umudri me da utisnem neizbrisivim crtama u umu i srcu moje dece mudrost da beže od prijateljstva sa onima koji ne znaju za Tvoj strah, da im usadim mudrost za odlučno udaljavanje od svakog saveza sa bezakonicima.

Da ne slušaju pokvarene razgovore.

Da ne slušaju lakomislene ljude.

Da ih ne svrate sa Tvoga puta ružni primeri.

Da se ne sablazne time što je ponekad put bezakonika uspešan u ovom svetu.

Oče Nebeski!

Daruj mi blagodat da svestrano pazim da ne sablaznim decu svoju mojim postupcima, već, stalno imajući u vidu njihovo ponašanje, da ih odvraćam od zabluda, ispravljam njihove greške, obuzdavam njihovu tvrdoglavost i samovolju.

Da se uzdržavaju od težnji ka sujeti i lakomislenosti.

Da se ne zanose bezumnim pomislima.

Da ne idu za svojim srcem.

Da se ne pogorde u svojim pomišljanjima.

Da ne zaborave Tebe i Tvoj zakon.

Da bezakonje ne uništi njihov um i zdravlje.

Da gresi ne oslabe njihove duševne i telesne snage.

Sudijo pravedni, koji kažnjavaš decu za grehe roditelja do trećeg i četvrtog kolena, odvrati takvu odmazdu od dece moje; ne kažnjavaj ih za moje grehe, već ih pokropi rosom blagodati Tvoje, da napreduju u vrlini i svetosti, da uzrastu u blagonaklonosti Tvojoj i u ljubavi blagočestivih ljudi.

Crkva, Vera, Molitva, Žena
foto: Shutterstock

Oče štedrosti i svakog milosrđa!

Po roditeljskom osećanju ja bih želela svojoj deci svako izobilje zemaljskih blaga, želela bih im blagoslov od rose nebeske i od zemaljskog đubriva, ali neka bude s njima sveta volja Tvoja!

Uredi njihovu sudbinu po Tvojoj blagonaklonosti:

Ne liši ih u životu nasušnog hleba.

Pošalji im sve neophodno vreme za sticanje blažene večnosti.

Budi milostiv prema njima, kad sagreše pred Tobom.

Ne okrivljuj ih za grehe mladosti i neznanja.

Učini njihova srca skrušenim kad se budu protivili rukovodstvu Tvoje blagosti.

Kazni ih i miluj, upućujući ih na put, blagougodan Tebi, ali ih ne odbaci od lica Svoga!

Prihvati sa blagonaklonošću njihove molitve, daruj im uspeh u svakom dobrom delu.

Ne odvrati lica Svog od njih u dane njihove žalosti, da ih ne snađu iskušenja koja premašuju njihove snage.

Oseni ih Svojom milošću, neka ide Tvoj anđeo s njima i sačuva ih od svake nesreće i zlog puta.

Sveblagi Bože!

Učini me majkom koja se veseli zbog dece svoje, da ona budu moja sreća u sve dane života mog i oslonac moj u mojoj starosti.

Udostoj me, mene koja se uzdajem u Tvoje milosrđe, da stanem s njima na strašnom sudu Tvom i da sa nedostojnom odvažnošću kažem: evo mene i dece moje koju si mi Ti dao, Gospode!

Da zajedno s njima, proslavljajući neizrečenu blagost i Tvoju večnu ljubav, hvalim presveto Ime Tvoje, Oče, Sine i Duše Sveti, u vekove vekova. Amin